Register as a Reseller

and get Discounted Prices


sales@mypbxdubai.com

+971 4 4504145  Dubai - UAE

+234 1 4408180  Lagos - Nigeria

+973  16195145  Manama - Bahrain

Contact Us For

UAE | Dubai| Abudhabi | Ras al khaimah | Sharjah | Ajman |  | Al Ain | Nigeria| Bahrain | Kenya | Ethiopia | Uganda | Saudi Arabia | Egypt | Kuwait | Oman |  Qatar | Sudan| Beirut | Nairobi | Doha | Muscat | Jeddah | Riyadh | Mombasa | Kisumu | Nakuru |Yemen | Sana’a |


AVAYA DUBAI  |  AVAYA PHONES DUBAI

Vector Technologies Dubai

Contact us...

Support Centre

+971 4 4504145  Dubai - UAE

+234 1 4408180  Lagos - Nigeria

+973  16195145  Manama - Bahrain